Vedtægter

Foreningen Fællesskab Forpligter

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Fællesskab Forpligter.

Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune.

§ 2. Formål

Fællesskab Forpligter har til formål at støtte direkte berørte, velfærdstruede personer efter tsunamien, der natten mellem 17. og 18. juni 2017 ramte området ved Umanaq fjorden i Grønland.

Foreningen vil ud af de indsamlede midler yde støtte til de af ulykken berørte mennesker, således, at de kan genetablere en tilværelse enten på samme sted eller på en anden lokalitet, de måtte foretrække. Midler vil således ikke blive anvendt til øjeblikkelig og kortfristet hjælp. Fokus vil være på det seje træk der udestår, for at give de berørte mennesker en mulighed for genetablere deres tilværelse.

§ 3. Organisation

Fællesskab Forpligter overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen vælger:

 1. En bestyrelse på 3 personer i form af en formand og to bestyrelsesmedlemmer.
 2. En suppleant for bestyrelsen.
 3. En kasserer/sekretær, som ikke er medlem af bestyrelsen.
 4. En revisor.
 5. En suppleant for revisor.

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 2 personer er på valg
hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst en måneds varsel via mail, sociale medier eller dagspressen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning og årsrapport
 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
 4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest to uger før generalforsamlingen).
 5. Valg (Jf. § 3)
 6. Eventuelt

§ 5. Foreningens bestyrelse

Foreningen daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fungerer samtidig som forretningsudvalg og bistås i den forbindelse af kassereren.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan sammensætte arbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudvikling og forum for foreningen.

Formanden for foreningen har tegningsretten.

Bestyrelsen udarbejder en årlig rapport over foreningens aktiviteter, herunder en oversigt over hvilke bidrag der er ydet, med angivelse af modtager, formål og beløb. Oversigten er til intern brug og offentliggøres ikke.

Disponeringer på foreningens konti varetages af formanden og kassereren i forening.

§ 6. Medlemskab.

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Ønske om medlemskab proponeres af et bestyrelsesmedlem og er bindende for et år ad gangen.

§ 7. Kontingent/finansiering.

Det kan på generalforsamlingen besluttes, at der kan opkræves kontingent for medlemskab af foreningen. Hensigten med kontingentet, som gælder de forventelige 3 år (se § 12) er, at dække foreningens løbende kontorhold, annoncering o. lign.

Kontingent godkendes af generalforsamlingen.

Fællesskab Forpligter søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte, samt
bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/ institutioner og private
personer.

§ 8. Økonomisk støtte.

Støtte kan ydes til enkeltpersoner eller organisationer efter begrundet ansøgning/indstilling. Under hensyntagen til de lokale forhold, vil foreningen vil være behjælpelig ved udformning af ansøgning. Ansøgningen kan afgives på enten grønlandsk eller dansk.

Støtten ydes ikke i form af kontant udbetaling, men som betaling af faktura, indskud eller lignende. Forretningsudvalget godkender eller afslår skriftligt indkomne ansøgninger.

Eventuelle skattemæssige konsekvenser for modtager af støtte er foreningen uvedkommende.

§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.

Dagsorden skal motiveres.

§ 11. Regnskab

Regnskabsåret for Fællesskab Forpligter er kalenderåret.

§ 12. Opløsning

Opløsning af foreningen sker automatisk 3 år efter datoen for stiftelsen. Ved lukningen af foreningen vil eventuelle ubrugte og overskydende midler blive doneret til Foreningen Grønlands Børn.

Foreningen Fælleskab Forpligter er stiftet den 29. juni 2017

Initiativtagernes underskrifter:
underskrifter

pdfDownload vedtægterne her